HOT POT – LẨU

WELCOME TO SAIGON NOODLE & BISTRO

– 710 S.GOLDENROD RD


HOT POT – LẨU

HP1. Sweet & Sour Fish or Shrimp Hot Pot (Lẩu Cá hay Tôm Chua) 

………………..(S) – $35.95  (L) – $45.95

HP2. Sea Food Hot Pot (Lẩu Hải Sản)

………………..(S) – $35.95  (L) – $45.95

HP3. Thai Spicy Hot Pot  (Lẩu Thái)

Shrimp, Squid, Mussel, Fish, Fish Ball,  Beef

……………… (S) – $35.95  (L) – $45.95

HP4. Goat hot pot  ( Lẩu Dê)…..

……………….(S) – $35.95  (L) – $45.95

HP4. GOAT HOT POT – LẨU DÊ

 

HP5. Beef hot pot ( Lẩu Bò)…

…..……………(S) – $35.95  (L) – $45.95

HP5. Beef hot pot ( Lẩu Bò)

HP6. Oxtail hot pot ( Lẩu ĐUÔI BÒ)…

…..……………(S) – $35.95  (L) – $45.95

HP6. Oxtail hot pot – Lẩu ĐUÔI BÒ

THANK YOU VERY MUCH!

CHÚNG TÔI CÓ LẨU DÊ, LẨU BÒ VÀ CÁC LOẠI LẨU.

KÍNH MỜI.